ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Στόχοι

Παγίωση του Πολυτεχνείου της Βάρνας ως σύγχρονου ΑκασημαΪκού Ιδρύματος, με διαρθρωμένη διδασκαλία κατά βάση των Ευρωπαϊκών οδηγιών

Ανάδειξή του ως κέντρο καινοτομίας και τεχνολογίας, εξυπηρετώντας τον κλάδο της χώρας και την περιοχή της μαύρης θάλασσας

Επίτευξη και διατήρηση ισχυρών διεθνών θέσεων στην εκπαίδευση και την έρευνα

Δημιουργία πολιτικής όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα και τη διαρκή ανάπτυξη του ακαδημαϊκού προσωπικού

Αποδοχή της διαχείρισης της πολυμορφίας για καλύτερη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων

Διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης για τη δημιουργία ειδικών και εξειδικευμένων στην αγορά

Στρατηγική

Η στρατηγική του Πολυτεχνείου της Βάρνας για την επίτευξη της αποστολής και των στόχων περιλαμβάνει:

Διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών προϊόντων με την παράλληλη ανάπτυξη κύκλων μαθημάτων σε διάφορους επιστημονικούς τομείς και με άμεση προσφορά των ακαδημαϊκών τίτλων: ειδικευόμενος, πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό

Ποικίλες μορφές εκπαίδευσης, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ηλεκτρονική μάθηση και εικονική μάθηση

Ανάπτυξη μοναδικών για την χώρα ειδικοτήτων, δίνοντας έτσι στρατηγικό πλεονέκτημα στο ίδρυμα

Γεωγραφική επέκταση του μεριδίου αγοράς του πανεπιστημίου μέσω της προσέλκυσης διεθνών φοιτητών

Αλλαγή της φιλοσοφίας του ιδρύματος από την «εκπαίδευση για τη ζωή» στη «δια βίου μάθηση»

Εισαγωγή νέων μορφών και μεθόδων εκπαίδευσης που ενεργοποιούν την αυτοδιδασκαλία και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του ηλεκτρονικού μαθήματος, των παγκόσμιων και τοπικών δικτύων υπολογιστών και του Διαδικτύου

Δημιουργία μακροπρόθεσμων και θεμελιωμένων συνεργασιών για την επιστημονική υποστήριξη της βιομηχανίας,

Δημιουργία σταθερών δεσμών ένταξης με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και συμμετοχή σε κοινά σχέδια,

Αναγωγή του Πολυτεχνείου Βάρνας σε διεθνές επιστημονικό συνεδριακό κέντρο για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας