Στο Πολυτεχνείο της Βάρνας – Τεχνικό Πανεπιστήμιο Βάρνας δεχόμαστε φοιτητές που πληρούν τα εξής κριτήρια:

1) Απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου
2) Απόφοιτοι Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων
3) Απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων

Κάτοχοι απολυτηρίων που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για πλήρη ενημέρωση.